06-10665166 info@isayoga.nl

Algemene voorwaarden

Wanneer je deelneemt aan de lessen bij Isa Yoga ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

 1. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Na 12 lessen wordt het lidmaatschap zonder schriftelijke opzegging, uiterlijk 30 dagen voor de laatste les, automatisch verlengd voor de volgende 12 lessen. De deelnemer schrijf zich in voor vaste lessen op vaste tijden. Wanneer je verhinderd bent graag tijdig afmelden. Later instromen in een serie van 12 lessen is mogelijk, eerder uitstromen niet.
 2. Het cursusgeld dient 7 dagen na de factuurdatum betaald te zijn, u ontvangt de factuur via de mail. Dit kan contant of op bankrekeningnummer: NL67 ABNA 0418 9580 68 t.n.v. ISA YOGA te Veendam. Wanneer je niet deelneemt aan de les vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats. Gemiste lessen kunnen in overleg binnen het termijn ingehaald worden. Bij niet tijdige betaling van het cursusgeld kan de toegang tot de les geweigerd worden en het lidmaatschap ontbonden worden.
 3. Deelnemen aan de lessen is op eigen risico. Wanneer je twijfelt aan je gezondheid is het raadzaam je huisarts te adviseren. Wanneer je blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd vóór aanvang van de les aan de docente. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn! Geef dit aan bij de docente, respecteer je lichaam!
 4. Isa Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Isa Yoga, dienen te worden vergoed.
 5. Bij zwangerschap of langdurige ziekte kan in overleg het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden.
 6. Isa Yoga behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Tijdens schoolvakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven.
 7. Isa Yoga behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt. Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en Isa Yoga Veendam is Nederlands recht van toepassing.

Huisregels:

 • Schoeisel is niet toegestaan in de lesruimte
 • Het meebrengen van eten en drinken anders dan water is niet toegestaan
 • Mobiele telefoon dient uitgeschakeld te zijn
 • Beoefen geen yoga op een volle maag
 • Isa Yoga stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les, deze dient bedekt te worden met een kleed of handdoek. Deze mat dien je na gebruik altijd schoon te maken en op te ruimen